Units per Avançar, per la Catalunya del diàleg i el consens

Published On: 1 juliol 2017Categories: Actualitat0 Comments

El 19 de juny 27 persones provinents d’àmbits socials, econòmics i geogràfics molt diversos donàvem a conèixer, a la seu del Col·legi de Periodistes de Barcelona, el manifest fundacional del nou partit polític Units per Avançar.

Els signants del manifest reconeixíem que Catalunya viu un moment transcendental. En aquesta cruïlla històrica esdevé fonamental reivindicar la política: fer política com a compromís amb les generacions actuals i amb les futures.

Units per Avançar vol participar, des de la política, en la configuració d’una societat en la qual les relacions entre les persones es caracteritzin més per la confiança que per la desconfiança, per la solidaritat i l’ajuda mútua que per la indiferència i l’exclusió, amb més dignitat i qualitat de vida humana. Reivindiquen la construcció d’una societat més cohesionada internament i molt ben articulada amb el seu entorn. Una societat en la qual l’esforç sigui assumit com un valor social, sabent que tant aquest esforç com el guany que se’n derivi seran repartits amb equitat. Una societat que reclami a l’Estat respecte i reconeixement vers la realitat nacional de Catalunya, les seves institucions i el seu autogovern. Una societat que prengui consciència que una part dels seus problemes tenen millor solució en el marc de l’Estat. Per aquesta raó, i recollint la millor tradició del catalanisme polític, aposten per una implicació desacomplexada en la política espanyola, alhora que assumim la unitat d’Europa com a marc polític i institucional supraestatal irrenunciable. Defensem també unes institucions més properes als ciutadans, articulades segons el principi de subsidiarietat.

La ideologia es fonamenta en l’humanisme integral que situa la persona, la seva dignitat i la seva transcendència com a centre, subjecte i objecte del nostre pensament i acció política. Ens substantiva una voluntat d’articular un espai inclusiu i de progrés amb una visió humanista, catalanista i europeista que creu en una globalització èticament responsable i en una nova manera de fer política capaç de bastir majories socials i polítiques que influeixin en la construcció de la Catalunya del futur. El protagonisme l’han de tenir les solucions als problemes de les persones.

Per això tenim com a prioritària la dignitat i la igualtat de les persones. Totes, sense distinció d’origen, sexe, creença religiosa o qualsevulla altra condició o circumstància personal o social, tenen els mateixos drets, deures i igualtat d’oportunitats. Afirmem que la seguretat és condició necessària per a la llibertat.

Explicitem el compromís amb la família, ja que la solidesa i la solidaritat dels vincles familiars garanteixen una societat forta i cohesionada.

Defensem el dret de les famílies a escollir el model d’educació que volen per als seus fills.

Apostem per l’economia del bé comú que garanteixi un funcionament equilibrat del mercat i un suport real a les persones afectades per la desigualtat. L’economia i l’Estat han d’estar al servei de les persones i de la societat i no per sobre seu.

Subratllem la importància de l’empresa com a motor econòmic i social.

Prioritzem la consolidació de la societat del benestar. Creiem necessari combinar les polítiques públiques amb la iniciativa i gestió privades respectant la llibertat responsable de cadascú.

Ens comprometem a treballar per la promoció de la justícia social, el dret al treball i a un salari i a unes pensions dignes. Considerem que cal una economia amb ànima, en la qual tots els factors productius estiguin equilibrats i degudament remunerats per tal que el treball de les persones sigui garantia de la seva dignitat i autonomia. I fem nostra la defensa del dret a un habitatge digne, des del respecte per la propietat privada.

I, per últim, compartim la voluntat de ser del poble de Catalunya, que requereix el seu reconeixement com a nació amb arrels històriques, culturals i lingüístiques. Aquest reconeixement ha de ser garantit constitucionalment en un marc de plenes competències en allò que configura la nostra personalitat nacional: llengua, cultura i educació. Aspirem a garantir un sistema de finançament el més just i eficaç possible que, en el marc d’una Unió Europea cohesionada, garanteixi per a Catalunya, els recursos econòmics per atendre adequadament els desafiaments que tenim plantejats com a societat desgranats en aquesta declaració.

Units per Avançar és un moviment democràtic que té la voluntat de servir els ciutadans de Catalunya i que es proposa recollir el millor del catalanisme, del centre polític, de l’esperit federalista europeu i del pensament polític humanista socialcristià, obert a persones provinents de tradicions filosòfiques diferents que comparteixen la visió de la persona, de la seva dignitat i del seu desenvolupament integral en la comunitat.

Creiem absolutament necessari articular un moviment catalanista i europeista que aspiri a vertebrar el catalanisme reformista per fer avançar Catalunya.

Article al Diari de Tarragona

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant