Avís legal i política de privacitat

Fem que Catalunya funcioni

Dades Generals

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic les dades d’informació general sobre la titularitat d’aquesta Web son:

 • UNITS PER AVANÇAR
 • NIF: G-67047647
 • Domicili: Barcelona, carrer Aragón 291, baixos, 08009.
 • Correu electrònic: administració@unitsperavancar.cat
 • Sitio web: unitsperavancar.cat
 • Inscrit al Registre de Partits Polítics del Ministeri d´Interior en data 26 de juny de 2017, al Tom IX, folio433 del Llibre d´Inscripcions.

Política de Privacitat

UNITS PER AVANÇAR informa respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal recavades a través de la present pàgina Web, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) i en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les dades de les persones físiques (RGPD).

1.- Responsable del tractament de les dades personals:

UNITS PER AVANÇAR
NIF: G-67047647
Adreça a Barcelona, carrer Aragón 291, baixos, 08009.
Correu electrònic: administracio@unitsperavancar.cat

Les dades de caràcter personal que es puguin obtenir directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat d´UNITS PER AVANÇAR.

2.- Finalitat del tractament de les dades personals:  

a) Dades de militants o adherits

Les finalitats del tractament de les dades de les persones adherides o afiliades a UNITS PER AVANÇAR son, principalment, per la gestió administrativa i  organitzativa pròpia del partit, la gestió de les col·laboracions econòmiques i cobrament de les quotes i el compliment d´obligacions fiscals corresponents, i mantenir als interessats informats sobre les diferents activitats polítiques, socials i culturals del partit per qualsevol mitjà de comunicació facilitat, i la gestió de la participació en les mateixes de les persones adherides.

A mes, es podrà utilitzar la imatge mitjançant fotografies i material audiovisual, facilitats u obtinguts dins la relació amb el partit, per ser publicades en la  pàgina web i perfils de xarxes socials del partit.

b) Dades de persones simpatitzants:

Les dades personals que es recullen en el moment de donar-se d´alta com a simpatitzant d´UNITS PER AVANÇAR seran tractades per a les següents finalitats: la gestió administrativa i organitzativa pròpia del partit, la gestió de les comunicacions periòdiques de les activitats del partit, per qualsevol mitjà de comunicació facilitat i atendre les sol·licituds d´informació requerides.

c) Dades de persones que fan una aportació puntual:

Les dades recollides de les persones que fan una aportació econòmica puntual es recullen amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa i el compliment d´obligacions fiscals corresponents i, en cas d’haver-ho autoritzat expressament, per l´enviament d´informació sobre les activitats del partit, per qualsevol mitjà de comunicació facilitat.

En cada nivell de registre se sol·licitaran la categoria de dades adequades i necessàries per la finalitat del tractament.

 

3.- Legitimació:

La base legal per als citats tractaments és la següent:

 • El tractament de les dades personals per part d´UNITS PER AVANÇAR es basa en el consentiment de la persona interessada que accepta la política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic, així com quan s’adreça mitjançant correu electrònic.
 • UNITS PER AVANÇAR queda legitimat pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte.
 • I també pel compliment de les finalitats organitzatives pròpies del partit polític.

 

4.- Destinataris de les dades personals:

Les dades de les persones vinculades a UNITS PER AVANÇAR podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas, juntes electorals i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • També és possible que determinats assessors professionals i tercers proveïdors de serveis externs d´UNITS PER AVANÇAR puguin accedir a les seves dades per a la necessària prestació del servei (gestoria, entitats bancaries, prestador de serveis informàtics) i, en aquest cas, s’establiran contractes per encàrrec de tractament recollint les obligacions derivades de la normativa en matèria de protecció de dades.

No està prevista la transferència internacional de dades.

5.- Drets en matèria de protecció de dades:

 • Dret d’accés: sol·licitar informació sobre les dades personals objecte de tractament.
 • Dret de rectificació: l’exercici d’aquest dret suposa obtenir la rectificació de les dades personals que siguin inexactes o incomplertes.
 • Dret d’oposició: L´interessat pot sol·licitar que UNITS PER AVANÇAR deixi de tractar les seves dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret de supressió: el titular de les dades pot sol·licitar la supressió d’aquestes quan, entre altres circumstàncies, ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Dret a la limitació del tractament: en cas de sol·licitud de limitació del tractament de les dades personals, només seran conservades per a l’exercici o la defensa de reclamacions i compliment d´obligacions legals.
 • Dret a la portabilitat: si se sol·licita aquest dret, aquests seran remesos en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan el tractament estigui basat en el consentiment o un contracte o el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se al correu electrònic administracio@unitsperavancar.cat o bé a través de correu al domicili social. La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada amb fotocopia del DNI o document equivalent.

Així mateix, les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades, disposant de la informació necessària en el seu web: www.agpd.es.

6.- Terminis de conservació de les dades:

UNITS PER AVANÇAR conservarà les dades personals fins que la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzada la seva relació amb el partit, les dades es conservaran bloquejades nomes durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.