Avui fa cinc anys de la Declaració Fundacional d’Units per Avançar (2017-2022). Per molts anys!

Published On: 19 juny 2022Categories: Actualitat, Notícia0 CommentsTags: ,

Declaració fundacional

19 de juny de 2017

 

Les persones que subscrivim aquesta declaració provenim de sensibilitats polítiques i experiències professionals i socials diverses, però tenim nexes comuns i volem compartir amb la ciutadania de Catalunya les següents reflexions i propostes:

Vivim un moment transcendental per a l’esdevenidor del nostre país. El present dibuixarà el nostre futur col·lectiu com poques vegades en la nostra història. Els avenços de la ciència i la tecnologia, les transformacions en el món del treball, els reptes mediambientals, l’augment de la inseguretat, els corrents migratoris, la creixent desigualtat, els desequilibris demogràfics, els reptes de l’Estat del Benestar i un fort corrent relativista de la nostra societat fan que Catalunya afronti en les properes dècades els reptes més importants de la història recent. I, tot plegat, en un marc molt diferent a l’actual: més globalitzat i amb un nivell de canvi excepcional.

En aquesta cruïlla històrica esdevé fonamental reivindicar la política: fer política com a compromís amb les generacions actuals i amb les futures. El que fem davant d’aquests reptes no serà neutre. Actuar i actuar bé ens pot portar a convertir aquests desafiaments en oportunitats. A trobar vies adequades de solució ens hi va la qualitat de la nostra vida quotidiana i la dels nostres fills.

Volem participar des de la política en la configuració d’una societat en la qual les relacions entre les persones es caracteritzin més per la confiança que per la desconfiança, per la solidaritat i l’ajuda mútua que per la indiferència i l’exclusió, amb més dignitat i qualitat de vida humana. No actuar o equivocar-nos en el diagnòstic i la teràpia ens pot portar a societats trencades, violentes, amb aïllament i solitud dels més vulnerables, particularment de les persones més grans.

Per aconseguir respondre positivament a aquests desafiaments, reivindiquem la construcció d’una societat més cohesionada internament i molt ben articulada amb el seu entorn. Una societat en la qual l’esforç sigui assumit com un valor social, sabent que tant aquest esforç com el guany que se’n derivi seran repartits amb equitat. Una societat que reclami a l’Estat respecte i reconeixement vers la realitat nacional de Catalunya, les seves institucions i el seu autogovern. Una societat que prengui consciència que una part dels seus problemes tenen millor solució en el marc de l’Estat. Per aquesta raó, i recollint la millor tradició del catalanisme polític, apostem per una implicació desacomplexada en la política espanyola, alhora que assumim la unitat d’Europa com a marc polític i institucional supraestatal irrenunciable. Defensem també unes institucions més properes als ciutadans, articulades segons el principi de subsidiarietat.

Per tot plegat, els que subscrivim aquesta declaració ens unim en un moment crític i convidem els qui comparteixen els principis i valors d’aquest moviment a avançar conjuntament per tal de crear les condicions per a un futur més esperançador.

Els qui avui formulem aquesta invitació tenim com a denominador comú l’humanisme integral que situa la persona, la seva dignitat i la seva transcendència com a centre, subjecte i objecte del nostre pensament i acció política.

Naixem amb voluntat d’articular un espai inclusiu i de progrés amb una visió humanista, catalanista i europeista que creu en una globalització èticament responsable i en una nova manera de fer política capaç de bastir majories socials i polítiques que influeixin en la construcció de la Catalunya del futur.

Per a nosaltres el protagonisme l’han de tenir les solucions als problemes de les persones. Les ideologies han d’inspirar-nos per construir un món més humà i no limitar-nos de manera que impedeixin trobar solucions fora del nostre pensament polític. No pretenem, però, tenir solució per a tot. És més: creiem que la societat del futur només tindrà possibilitats si hi ha un retorn de la responsabilitat als seus conciutadans. Però coneixedors de la història i amatents al desenvolupament de la nostra societat, tenim posicions i propostes clares que volem oferir:

 • CREIEM en la dignitat i la igualtat de les persones. Totes, sense distinció d’origen, sexe, creença religiosa o qualsevulla altra condició o circumstància personal o social, tenen els mateixos drets, deures i igualtat d’oportunitats. Considerem una prioritat defensar les llibertats bàsiques de totes i cadascuna de les persones, especialment de les més febles.
 • AFIRMEM que la seguretat és condició necessària per a la llibertat. Per això creiem indispensable lluitar democràticament contra qualsevol plantejament totalitari i excloent, contra els sentiments identitaris que plantegin la superioritat d’uns sobre els altres i contra els fonamentalismes religiosos que no permeten ni la diferència ni la crítica. Alhora creiem que les ideologies, els sentiments d’identitat, l’espiritualitat o la religió han de permetre a l’ésser humà trobar sentit, generar solidaritat i desenvolupar una cultura de l’acolliment en la qual la persona pugui desenvolupar-se de manera integral i harmoniosa.
 • EXPRESSEM el nostre compromís amb les famílies. La solidesa i la solidaritat dels vincles familiars garanteixen una societat forta i cohesionada.
 • DEFENSEM el dret de les famílies a escollir el model d’educació que volen per als seus fills. Una elecció que només serà veritablement lliure si es garanteix la llibertat de creació de centres educatius amb ideari propi i un finançament apropiat que asseguri tant una escola pública com concertada de
 • APOSTEM per l’economia del bé comú que garanteixi un funcionament equilibrat del mercat i un suport real a les persones afectades per la desigualtat. L’economia i l’Estat han d’estar al servei de les persones i de la societat i no per sobre seu. Tant mercat com sigui possible i tant Estat com calgui. Creiem que la solució de molts problemes socials rau en reequilibrar el protagonisme dels tres grans actors socials: societat civil, mercat/empresa i Estat. Els ciutadans, les empreses i les administracions han de cooperar per tal d’obrir nous espais de creixement social i econòmic. Una societat que ha de recuperar i enfortir les classes mitjanes vertebradores del país.
 • SUBRATLLEM la importància de l’empresa com a motor econòmic i social. El suport explícit a l’emprenedoria i la creació de més i millors empreses són aspectes centrals en el projecte que defensem. Les empreses s’han de caracteritzar pel seu comportament cívic i socialment responsable.
 • DEFENSEM la consolidació de la societat del benestar. Per assegurar-ne la sostenibilitat apostem per la creació de riquesa, per prioritzar la lluita contra l’elusió i el frau fiscal, contra la corrupció i l’abús de les prestacions socials i garantir una administració més eficient. És necessari combinar les polítiques públiques amb la iniciativa i gestió privades respectant la llibertat responsable de cadascú. Amb aquestes pràctiques podrem garantir una educació, una sanitat i uns serveis socials de qualitat.
 • PRIORITZEM la promoció de la justícia social, el dret al treball i a un salari i a unes pensions dignes. Sense això és difícil garantir l’equitat. El gran repte del present i del futur és combatre l’enorme taxa d’atur i anivellar-la als estàndards europeus per tendir a la plena ocupació. Una feina adequada contribueix a la dignitat de la persona. Cal una economia amb ànima, en la qual tots els factors productius estiguin equilibrats i degudament remunerats per tal que el treball de les persones sigui garantia de la seva dignitat i autonomia. I fem nostra la defensa del dret a un habitatge digne, des del respecte per la propietat privada.
 • SUBSCRIBIM la necessitat d’avançar cap a una globalització èticament responsable i la creació d’institucions globals que la puguin governar i especialment puguin lluitar contra la pobresa i el deteriorament mediambiental amb l’afavoriment de la creació de models de desenvolupament sostenibles. La globalització és un fet irreversible que cal humanitzar. Creiem que cal garantir uns fluxos migratoris ordenats per articular el dret dels migrants amb el de les poblacions receptores.
 • AFIRMEM el nostre compromís d’ésser actius en la defensa de les nostres arrels culturals i en la promoció del sistema de valors que com a societat volem afavorir i garantir.
 • ENTENEM l’acció política com un mitjà de transformació de la societat. Volem contribuir a regenerar la política des de l’ètica més radical per retornar-la al servei de les persones i del bé comú a través de representants honestos, dignes i capacitats, una política que cal fonamentar en l’honestedat i el control democràtic que evitin la seva corrupció.
 • COMPARTIM la voluntat de ser del poble de Catalunya, que requereix el seu reconeixement com a nació amb arrels històriques, culturals i lingüístiques. Aquest reconeixement ha de ser garantit constitucionalment en un marc de plenes competències en allò que configura la nostra personalitat nacional: llengua, cultura i educació.
 • VOLEM garantir un sistema de finançament el més just i eficaç possible que, en el marc d’una Unió Europea cohesionada, garanteixi per a Catalunya, els recursos econòmics per atendre adequadament els desafiaments que tenim plantejats com a societat desgranats en aquesta declaració.

UNITS PER AVANÇAR és un moviment democràtic que té la voluntat de servir els ciutadans de Catalunya i que es proposa recollir el millor del catalanisme, del centre polític, de l’esperit federalista europeu i del pensament polític humanista socialcristià, obert a persones provinents de tradicions filosòfiques diferents que comparteixen la visió de la persona, de la seva dignitat i del seu desenvolupament integral en la comunitat.

Avui constatem que Catalunya està dividida: una Catalunya vol una cosa oposada al que vol l’altra. És hora que uns i altres ens trobem i ens posem en marxa. Les decisions que s’hagin de prendre al respecte han de ser fruit del diàleg i del consens interior d’una part, i del diàleg i el pacte amb la resta de la societat espanyola, de l’altra.

Creiem absolutament necessari articular un moviment catalanista i europeista que aspiri a vertebrar el catalanisme reformista per fer avançar Catalunya. Volem representar els interessos col·lectius dels catalans allà on sigui necessari i treballar perquè qualsevol decisió que afecti Catalunya sigui factible, acordada i emparada en la legalitat, de manera que no comporti perjudicis per a les persones ni per a la nostra societat.

Així doncs, després d’uns anys en els quals la nostra societat ha patit i pateix una greu crisi econòmica, social, moral i política, cal que tots units ens posem en marxa i treballem per construir la Catalunya del demà.

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant