ODS #3

Salut, benestar i estratègies per a revertir el decreixement demogràfic .

Fem que Catalunya funcioni

ODS #3

Salut, benestar i estratègies per a revertir el decreixement demogràfic

Fem que Catalunya funcioni

Salut, benestar i estratègies per a revertir el decreixement demogràfic.

(ODS 3)

La salut és un dret universal i hem de garantir-ne una qualitat i que totes les persones hi tinguin accés. La promoció del dret a la salut s’ha de regir pels següents principis: universalitat, no discriminació, accessibilitat i qualitat. La col·laboració públic-privada facilita l’assoliment d’aquests principis.

Per altra banda, la població mundial està envellint a causa de l’augment de l’esperança de vida i la disminució dels nivells de fecunditat. Aquest decreixement demogràfic pot portar a determinats problemes econòmics, socials o sanitaris. Les polítiques de suport a les famílies, de conciliació laboral i familiar, fiscals i de la salut poden contribuir a millorar aquest decreixement així com el fenomen migratori.

La salut és i ha de ser un dret universal per la qual cosa hem de facilitar que totes les persones en puguin gaudir i accedir. La Constitució de la Organització Mundial de la Salut afirma que “gaudir del grau màxim de salut que es pugui aconseguir és un dels drets fonamentals de tota persona i que el dret a la salut inclou l’accés oportú, acceptable i assequible a serveis d’atenció de salut de qualitat suficient”. Des d’Units per Avançar incorporem aquest plantejament de salut des de la perspectiva dels drets humans, visió que deriva també del nostre ideari humanista.

En conseqüència, els principis que inspiraran la promoció del dret a la salut han d’incorporar: la universalitat, la no discriminació, l’accessibilitat i la qualitat. requereix En aquest àmbit, la col·laboració públic- privada requereix un esment especial atès que defensem que és imprescindible aquesta fórmula per tal que l’accessibilitat i la universalitat abans esmentades es puguin portar a terme de forma real i efectiva.

Pel que fa a l’ODS 13 sobre salut i benestar, la Organització de Nacions Unides té per objectiu garantir una vida sana i benestar de tots a totes les edats donant importància a la construcció de societats pròsperes. Malgrat això, avui en dia moltes persones encara tenen dificultats per accedir als serveis sanitaris bàsics que necessiten. La crisis derivada de la pandèmia del CODID-19 també ha posat de manifest les desigualtats i mancances existents per accedir al sistema de sanitat pública, incloent  la vacunació.

Per tot això, treballarem per a garantir la universalitat en l’accés dels ciutadans als serveis sanitaris públics, prestant especial atenció als col·lectius vulnerables. Tanmateix, és imprescindible lluitar contra la pobresa farmacèutica i assegurar l’accés a la medicació als pacients amb més mancances econòmiques. Impulsarem un gran Pacte per la Salut i la Sanitat amb tots els agents del sector amb l’objectiu de construir consensos entorn a la sanitat com un dels principals pilars de l’Estat del Benestar.

Pel que fa al decreixement demogràfic, a  l’any 2019 les Nacions Unides en el seu informe sobre Perspectives de la població mundial ja va dir que “creixent a un ritme menor, s’esperava que la població mundial arribés a 9.700 milions el 2050 i a un màxim de quasi 11.000 milions cap al 2100”. A més el referit Informe va confirmar que la població mundial estava envellint a conseqüència de l’augment de l’esperança de vida al néixer i a la disminució dels nivells de fecunditat. La població mundial ha anat augmentant en els darrers anys però amb diferències importants segons les regions ja que segons les dades de la ONU només nou països reportaran més de la meitat del creixement mundial projectat entre 2019 i 2050. Tot això pot comportar conseqüències importants en diferents àmbits com per exemple en l’econòmic, sanitari o social.

A Catalunya i Espanya tenim un dels índex d’esperança de vida més alts del món, però per altra banda la taxa de fecunditat és baixa, per això, des d’Units per Avançar apostem per polítiques de suport a les famílies a fi que totes aquelles persones que desitgin ser pares i mares ho puguin ser en condicions favorables. En aquest sentit, s’hauran d’impulsar més polítiques de conciliació laboral i familiar, polítiques fiscals i de salut. Un altre element que s’ha de tenir en compte és el fenomen migratori i com aquest pot contribuir a equilibrar el decreixement de població que es produeix en determinades zones en detriment d’altres que pel contrari tenen uns índex elevats de població i menys recursos.

Temes que treballem, analitzem i desenvolupem en aquest apartat

 • El dret a la Salut (Catalunya, Espanya i món)

 • Marc Legal (Constitució, llei General de Sanitat, distribució competencial)

 • Sistema Nacional de Salut

 • Col·laboració público-privada en l’àmbit de la salut

 • Formació i salut

 • Estat de la salut a Espanya

 • Les persones amb discapacitat

 • Polítiques públiques en l’àmbit de la salut

 • La llei de dependència

 • Recursos necessaris en salut

 • Propostes de millora en polítiques de salut

 • Demografia (Espanya, Europa i el món)

 • Decreixement demogràfic a Espanya. Causes i efectes

 • Polítiques públiques per a revertir el decreixement demogràfic

 • El fenòmen de la immigració

 • Una mirada des dels territoris

 • Temes de debat per avançar

A Units Per Avançar Debatem

Participa als debats