Solució #2

Treballem per un acord d’autogovern que maximitzi les nostres competències.

Ramon Espadaler Parcerisas
Secretari General

Fem que Catalunya funcioni

Solució #2

Treballem per un acord d’autogovern que maximitzi les nostres competències.

Ramon Espadaler Parcerisas
Secretari General

Fem que Catalunya funcioni

Fem que Catalunya i Espanya funcionin

Treballem per la consolidació d’un projecte de convivència al si de Catalunya i també amb Espanya i Europa que, respectant els fets diferencials que històricament ens uneixen, ens permeti avançar conjuntament en el ple desenvolupament d’un model territorial com l’actual de caire clarament federal. Un model que compti amb les eines necessàries per aconseguir-ho i que sigui aplicable de forma asimètrica a totes les comunitats autònomes mitjançant criteris objectius.

Quines són les nostres solucions principals?

Quines són les nostres solucions principals?

1

Treballem pel reconeixement de Catalunya com a nació dins d’Espanya.

2

Treballem per un acord d’autogovern que maximitzi les nostres competències.

3

Treballem per un finançament ajustat a les necessitats de Catalunya i a les seves competències.

4

Treballem per la consolidació d’un model basat en el respecte i la lleialtat mútua de tots els territoris.

Veure Programa
Veure Programa

Un model compromès amb l’efectivitat de l’autogovern

Creiem en un model que disposi d’instruments que ens permetin fer efectiu un autogovern estable i de qualitat, compatible amb el desenvolupament social i econòmic del conjunt d’Espanya. Un sistema que respecti aquelles competències de caràcter exclusiu i amb una previsió normativa dels instruments necessaris per resoldre de forma objectiva els conflictes competencials que puguin sorgir.

Estem convençuts que hi ha una solució a l’actual situació de bloqueig, però cal concretar les bases sobre les quals articular el necessari diàleg. Primer, al si de Catalunya i després, entre catalans i espanyols. Així mateix, considerem necessari que la proposta de diàleg es materialitzi en un Pacte d’Estat perdurable en el temps i inqüestionable per l’alternança en els governs català i espanyol.

Un Estat de les Autonomies reforçat i capaç d’abordar els reptes de futur

Resoldre la situació en què ens trobem actualment és un pas ineludible per tal de poder centrar tots els esforços en els reptes de fons de la nostra societat: abordar amb èxit la transformació digital de la nostra economia, garantir uns alts nivells de protecció social, d’equitat i solidaritat, i respondre als reptes axiològics (de valors) que definiran la nostra societat en les pròximes dècades.

Ha arribat el moment de dialogar sobre què ens uneix des de les diferències amb respecte, confiança mútua i lleialtat cooperativa. Les nostres propostes parteixen del catalanisme, però no pensen exclusivament en Catalunya, sinó en la millora i desenvolupament de l’actual Estat de les Autonomies i en la necessària consolidació d’una Europa forta i competitiva de caire federal.

Voluntat inequívoca de ser del poble de Catalunya

La nostra proposta parteix del catalanisme polític que, per definició, és integrador, pactista i profundament europeista. Una visió que, respectant la singularitat dels altres pobles d’Espanya, en cap cas no renuncia a la inequívoca voluntat de ser del poble de Catalunya. És el moment de reivindicar entre tots els nostres valors i particularitats i de sentir-nos orgullosos de la nostra identitat sense caure en partidismes. Units hem de reconduir la situació en la qual ens trobem perquè estem convençuts que, per sobre de totes les coses, compartim l’aspiració que Catalunya millori.

Un model que fomenta la convivència conjunta

Només amb un nou model territorial, Catalunya serà capaç d’oferir el millor i col·locar-se a l’altura d’altres països europeus. Defensem un model basat en el respecte als fets diferencials, en la confiança mútua, la convivència conjunta, la lleialtat cooperativa i la solidaritat. Però no es tracta d’un model arbitrari: considerem rellevant la necessitat d’objectivar uns criteris que s’aplicaran ajustant-se a les necessitats i aportacions de cada autonomia. Catalunya s’assegura l’oportunitat de dissenyar el seu propi sistema fiscal que l’estableixi com una economia rellevant a Europa amb la capacitat de gestionar la seva pròpia riquesa, gràcies al ple exercici de les seves competències, i amb la mirada sempre posada en el sistema de cooperació i de solidaritat interterritorial.