ODS #5

Igualtat de gènere.

Fem que Catalunya funcioni

ODS #5

Igualtat de gènere

Fem que Catalunya funcioni

Igualtat de gènere.

(ODS 5)

Partint de la visió humanista que identifica a Units, som un partit feminista que aspira a la justícia social i que treballa per a una societat inclusiva. L’assoliment de la igualtat no ha de ser només formal si no real i efectiva. A més, creiem que la igualtat ben entesa comença per un mateix, per això, situem la pedagogia interna i la formació com un objectiu prioritari permanent. Així mateix, l’assumpció de la perspectiva de gènere s’ha de tenir present a l’hora de concebre les diferents polítiques sectorials i programes electorals. Finalment, abordarem les polítiques d’igualtat des de la voluntat de diàleg i suma amb la resta de forces polítiques defugint en tot moment la confrontació.

Units per Avançar és un partit polític feminista. El feminisme no és per a nosaltres una qüestió de correcció política, una moda o un simple reclam electoralista, sinó la conseqüència directa i ineludible de tres dels nostres principis fundacionals. Som feministes perquè partim d’una visió humanista integral, perquè aspirem a la justícia social i perquè treballem per una societat inclusiva.

Com a humanistes “situem la persona, la seva dignitat i la seva transcendències com a centre, subjecte i objecte del nostre pensament i acció política (…) Creiem en la dignitat i en la igualtat de les persones. Totes, sense distinció d’origen, de sexe, creença religiosa o qualsevulla altra condició o circumstancia personal o social, tenen els mateixos drets, deures i igualtat d’oportunitats.” És d’aquest humanisme integral d’on deriva el concepte nuclear de la igual dignitat entre éssers humans.

En segon lloc, el compromís amb la promoció de la justícia social ens porta a assumir el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones: no podem aspirar a una societat justa si no hi ha igualtat real i efectiva entre tots els seus membres, també des de la perspectiva del gènere.

En tercer lloc, l’aspiració a una societat inclusiva ens porta a assumir el valor de la igualtat efectiva entre dones i homes, alhora que perfila el nostre feminisme. Assumim un feminisme integrador i inclusiu, que rebutja conscientment les visions excloents que massa sovint  configuren posicionaments excloents i disgregadors. No aspirem a un feminisme parcial, sinó a un feminisme de i per a tota la societat.

No ens conformem amb la consecució d’una igualtat purament formal, sinó que ens comprometem a treballar per una igualtat efectiva de drets i oportunitats entre l’home i la dona, de la qual encara queda molt camí a recórrer.

Conscients que la igualtat ben entesa comença per un mateix, situem la pedagogia interna i la formació com un objectiu prioritari i permanent. Adrecem la tasca de sensibilització i de formació als responsables del partit, a totes les persones que ostenten càrrecs públics en representació d’Units per Avançar i a la totalitat de persones afiliades i amigues.

Al costat de la formació i sensibilització, l’assumpció de la perspectiva de gènere a l’hora de concebre les diferents polítiques públiques sectorials constitueix una segona línia estratègica d’actuació. Sense la mirada de la dona, qualsevol política pública no només és limitada, inequitativa i moltes vegades ineficient, sinó que camina en la direcció oposada als valors de la dignitat igualitaria, la justícia social i la inclusivitat que defensem.

És per tot plegat que ens comprometem a  formular i portar a la pràctica polítiques d’igualtat als diferents àmbits sectorials, incorporant als nostres programes electorals i de govern aquelles actuacions que ajudin a assolir els nostres objectius fundacionals.

Conscients de la importància d’aquesta tasca, Units per Avançar aborda les polítiques d’igualtat des de la voluntat de diàleg i de suma amb la resta de formacions polítiques, defugint en tot moment el convertir-les en una font de confrontació partidària.

Temes que treballem, analitzem i desenvolupem en aquest apartat

  • Situació de les dones i nenes: estudiar i analitzar dades sobre la desigualtat

  • Marc legal (constitució i legislació igualtat)

  • Àmbits en els quals hi ha més desigualtat home-dona (per

    Laboral, domèstic, educatiu i altres)

  • Anàlisis de les polítiques públiques que es porten a terme a Catalunya, Espanya, Europa, món

  • Recursos que es destinen a les polítiques públiques d’igualtat

  • Una mirada des dels territoris

  • Temes de debat per avançar

A Units Per Avançar Debatem

Participa als debats