- SOM UNITS -

Moderat

Som un partit moderat perquè defensem plantejaments polítics propis de partits del centre i centre-dreta europeus. Posicionaments que van en la línia de la promoció de l’economia productiva, l’estabilitat i pau social,  ajudes a les famílies, la col·laboració publico-privada i la llibertat educativa.

Humanista

A Units per Avançar, la nostra acció política gira entorn a la persona, sobre els tres pilars bàsics que inspiren la seva concepció humanista de rel social-cristiana: llibertat, solidaritat i justícia social. Defensem l’economia del bé comú, que posi límits tant al liberalisme sense fre d’uns com en l’intervencionisme paternalista dels altres.

Catalanista

Entenem Catalunya com la nostra nació de la qual emanen uns drets històrics, lingüístics, culturals i civils que marquen la nostra personalitat i han de ser reconeguts constitucionalment. Representem un catalanisme reformista i transformador d’una Espanya que volem plurinacional i descentralitzada. En conseqüència, no som independentistes.

Europeista

Som un partit de naturalesa europeista. Entenem Europa com el futur i la solució a molts problemes que els catalans tenim dins d’un món globalitzat i interconnectat.

- ADN D'UNITS -

HUMANISME

Defensem l’humanisme integral que situa la persona, la seva dignitat i la seva transcendència com a centre, subjecte i objecte del nostre pensament i de la nostra acció política.

CENTRISME

Som un partit centrista que té per objectiu ser reconciliador a Catalunya i alhora bastir ponts entre Catalunya i Espanya. Des de posicions moderades, volem portar serenitat i estabilitat a la política catalana.

COHESIÓ SOCIAL

Reivindiquem la construcció d’una societat més cohesionada internament (entre catalans) i molt ben articulada amb el seu entorn (entre Catalunya, Espanya i Europa). 

CATALANISME

Representem una opció que recuperi la millor tradició pactista, dialogant i reformista del catalanisme polític. Apostem per una implicació desacomplexada en la política espanyola.

EUROPEISME

Volem contribuir al procés de desenvolupament i de transformació de la Unió Europea. Assumim la unitat d’Europa com a marc polític i institucional supraestatal irrenunciable.

SUBSIDIARIETAT

Defensem unes institucions més properes als ciutadans, i que, amb competències clares i ben definides, facilitin la vida a les persones.

FAMÍLIES

Expressem el nostre compromís amb la família, en totes les seves expressions i diversitats, com a nucli i unitat bàsica de convivència i de transmissió de valors.

LLIBERTAT EDUCATIVA

Garantim la llibertat de creació de centres educatius amb ideari propi i un finançament apropiat que permetin tant una escola pública com una concertada de qualitat.

ECONOMIA DEL BÉ COMÚ

Garantim un funcionament equilibrat del mercat i un suport real a les persones afectades per la desigualtat. L’economia i l’Estat han d’estar al servei de les persones i de la societat i no per sobre seu. 

EMPRESA

Subratllem la importància de l’empresa com a motor econòmic i social. Les empreses s'han de caracteritzar pel seu comportament cívic i socialment responsable.

SOCIETAT DEL BENESTAR

És necessari combinar les polítiques públiques amb la iniciativa i la gestió privades, respectant la llibertat responsable de cadascú. 

SANITAT

Som partidaris de mantenir la filosofia de l’anomenat model sanitari català, preservant un model de regulació pública, independentment de la titularitat dels prestadors de serveis.

JUSTÍCIA SOCIAL

Prioritzem la promoció de la justícia social, el dret al treball i a un salari i a unes pensions dignes. Sense això és difícil garantir l’equitat. Cal una economia amb ànima, en la qual el treball de les persones sigui garantia de la seva dignitat i autonomia.

FINANÇAMENT JUST

Garantim un sistema de finançament el més just i eficaç possible que garanteixi a Catalunya els recursos econòmics per atendre adequadament els desafiaments que tenim plantejats com a societat

INFRAESTRUCTURES

Apostem pel proveïment públic d’infraestructures i de serveis de transport i telecomunicacions, per la sostenibilitat ecològica de l’activitat econòmica i pel proveïment energètic de l’economia espanyola.

GLOBALITZACIÓ ÈTICA

Subscrivim la necessitat d’avançar cap a una globalització èticament responsable i la creació d’institucions globals que la puguin governar i, especialment, que puguin lluitar contra la pobresa i el deteriorament mediambiental

MUNICIPALISME

Apostem per un municipalisme centrat en la persona i en els valors de l’humanisme, que posi el focus de la seva acció en els principals àmbits de les persones: l'individual, la família, el benestar, el progrés i el fet empresarial. 

TRANSPARÈNCIA

Estem convençuts que, en una democràcia de qualitat, la transparència en la gestió de l’administració pública i l’accés dels ciutadans a la informació els empodera i els habilita per participar en els seus governs.

ARRELS

Afirmem el nostre compromís d’ésser actius en la defensa de les nostres arrels culturals i en la promoció del sistema de valors que, com a societat, volem afavorir i garantir.

NACIÓ

Compartim la voluntat d’ésser del poble de Catalunya, que requereix el seu reconeixement com a nació amb arrels històriques, culturals i lingüístiques. Aquest reconeixement ha de ser garantit constitucionalment.

POLÍTICA

Entenem l’acció política com un mitjà de transformació de la societat. Volem contribuir a regenerar la política des de l’ètica més radical per retornar-la al servei de les persones i del bé comú a través de representants honestos, dignes i capacitats.